uncategorized

uncategorized

uncategorized  

Thể thao chuyên nghiệp ở Việt Nam mới chỉ thực sự phát triển trong vài năm gần đây. Nhận định này đã nhận được nhiều ý kiến đa chiều của những người thực sự quan tâm tới phong trào thể thao nước nhà.