Từ khóa: Giới hạn khối lượng

1 - 1 của 1 bài
  • Tư vấn  

    Các biển báo đường bộ được nói đến trong bài này là các biển cấm số 106a, 106b, 115 và 116, liên quan đến khối lượng (cân nặng) của xe, như ví dụ được chỉ ra trên các hình vẽ sau đây, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ đang có hiệu lực, QCVN 41:2016/BGTVT.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-