Từ khóa: Volkswagen mua đứt audi

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Volkswagen đang muốn mua nốt 0,36% cổ phần còn lại của Audi hiện đang được nắm giữ bởi các cổ đông thiểu số. Nếu điều này thành hiện thực Volkwagen (VW) sẽ nắm toàn bộ 100% cổ phần của Audi.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-