Tháng 8/2022, hơn 400.000 xe không đạt kiểm định


Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong tháng 8/2022, các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đã thực hiện 418.232 lượt kiểm định phương tiện. Trong đó, số lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại là 44.356 lượt phương tiện.

Trong tháng 8/2022, sau khi kiểm tra, lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là 373.876 lượt phương tiện.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cấp 1.199 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế, nghiệm thu và cấp 42 giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, kiểm tra, đánh giá định kỳ duy trì hoạt động 27 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Đối với công tác kiểm tra chất lượng xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giải quyết 3.586 hồ sơ, thủ tục hành chính (trong đó có 2.811 hồ sơ theo cơ chế Một cửa quốc gia, 775 hồ sơ theo cơ chế Một cửa điện tử). Cấp 33.172 chứng chỉ điện tử xe nhập khẩu, 525 giấy chứng nhận sản xuất, lắp ráp, 179 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới, 23 Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, 48 giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu trong tháng 8/2022.

Về công tác thử nghiệm an toàn, thử nghiệm khí thải xe cơ giới, tháng 8/2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục thực hiện thử nghiệm khí thải Mức 5 theo lộ trình áp dụng của Chính phủ, thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp, bảo dưỡng hàng năm thiết bị theo đúng tiến độ đã đề ra, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.


0
Bình luận
Please Login to comment
avatar